RPO WM 2020-2021 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim (VI)" - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu NowosądeckiegoAktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim (VI)"

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim (VI)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Okres realizacji projektu : 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim.
 
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże
 • szkolenia
 • prace interwencyjne
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Uczestnikami projektu mogą być osoby po 30 roku życia należące do co najmniej jednej z poniższych grup preferowanych:
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety
  oraz
 • mężczyźni w wieku 30-49 nie zaliczający się do powyższych grup z zastrzeżeniem, że mogą skorzystać w ramach projektu wyłącznie ze szkoleń lub jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby kończące udział w projekcie co najmniej na poziomie 44,3% (w każdej z grup preferowanych) oraz 60,4% dla mężczyzn w wieku 30-49 nie zaliczających się do grup preferowanych.

Formy wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy), którymi zostaną objęci uczestnicy projektu są realizowane zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Osoby zainteresowane szkoleniem, otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej proszone są o składanie wniosków w siedzibie Urzędu.
Zachęcamy Pracodawców do nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu oraz do zatrudnienia uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ul. Nawojowska 118, u doradców klienta (pokoje: 1,2,3) lub koordynatora projektu (pokój 115) tel. 18 440-08-08.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę