PO WER 2021 "Aktywizacja Osób Młodych pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (VI)" - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Widok zawartości stron


POWIAT NOWOSĄDECKI REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  W POWIECIE NOWOSĄDECKIM (VI)"
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1

Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 30.12.2022
Rekrutacja uczestników przez cały okres realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z doradcą klienta
lub koordynatorem projektu (pokój 115)
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 

W ramach projektu będą realizowane:

 • Usługi pośrednictwa pracy
 • Usługi doradztwa zawodowego
 • Staże
 • Szkolenia
 • Bony na zasiedlenie
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne) lub wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy
 • Inne usługi i instrumenty rynku pracy realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba w wieku poniżej 30 roku życia zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
 

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby, które w przeszłości uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez jego uczestników na poziomie co najmniej:

 • 44% dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (imigranci, reemigranci, osoby z nieupełnoprawnieniami, osoby długotrwale bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach).
 • 59,5% dla pozostałych uczestników projektu

Formy wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy), którymi zostaną objęci uczestnicy projektu są realizowane zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.


 

FUNDUSZ PRACY

Wartość projektu: 16 388 938,85 zł
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 13 812 598,66 zł.
 • Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2 576 341,19 zł.

Osoba do kontaktów: Piotr Polański tel. (18) 414-94-31
 
 


 

Załączniki
POWER 2021 plakat A3 (dla pracodawców).pdf (pdf, 654 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę