RPO WM 2016-2017 - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do udziału w projekcie  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

    Okres realizacji projektu : 01.01.2016r  do  30.06.2017r.
 

    Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim.


W ramach projektu przewidziano następujące  formy wsparcia:
-poradnictwo zawodowego
-pośrednictwo pracy
-staże
-szkolenia
-prace interwencyjne
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
    
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby po 30 roku życia należące do co najmniej  jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby kończące udział w projekcie co najmniej na poziomie:

  • 33% dla niepełnosprawnych uczestników projektu
  • 30% dla uczestników projektu będących długotrwale bezrobotnymi 
  • 33% dla uczestników powyżej 50 roku życia
  • 38% dla uczestników projektu o niskich kwalifikacjach 
  • 39% dla kobiet 

 Formy wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy), którymi zostaną objęci uczestnicy projektu są realizowane zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

Całkowita wartość projektu 3 520 029,74 zł w tym: 2 992 025,27 zł pochodzi ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej 528 004,47 zł pochodzi ze środków krajowych
    Osoby zainteresowane szkoleniem, stażami, otrzymaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej proszone są   o składanie wniosków w siedzibie Urzędu.
    Zachęcamy Pracodawców do nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu oraz do zatrudnienia uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.    

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ul. Nawojowska 118, koordynator projektu Małgorzata Wnęk tel. 18 440-08-08 wew 302


 

 

Załączniki
MRPO PLAKAT nowy.pdf (pdf, 69 KB)
Sprawozdanie ze stażu (pdf, 216 KB)
Opinia staż (pdf, 144 KB)
Lista obecności staż (pdf, 151 KB)
Regulamin rekrutacji 2016r.docx (docx, 101 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę