PO WER 2019/2020 "Aktywizacja Osób Młodych(...)" - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
POWIAT NOWOSĄDECKI REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  W POWIECIE NOWOSĄDECKIM (IV)"
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 30.06.2020
Rekrutacja uczestników przez cały okres realizacji projektu
 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z doradcą klienta (pokoje: 1,2,3) 
lub koordynatorem projektu (pokój 115)
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 

W ramach projektu będą realizowane:

  • Usługi pośrednictwa pracy
  • Usługi doradztwa zawodowego
  • Staże
  • Szkolenia
  • Bony na zasiedlenie
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne) lub wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba w wieku poniżej 30 roku życia zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
 

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby, które w przeszłości uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez jego uczestników na poziomie co najmniej:

  • 39% dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (imigranci, reemigranci, osoby z nieupełnoprawnieniami, osoby długotrwale bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach).
  • 54% dla pozostałych uczestników projektu

Formy wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy), którymi zostaną objęci uczestnicy projektu są realizowane zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

Wartość projektu: 8 849 912,51 zł, w tym:
7 458 706,26 zł pochodzi ze środków wspólnotowych Uni Europejskiej
1 391 206,25 zł pochodzi ze środków krajowych
 

Osoba do kontaktów: Piotr Polański tel. (18) 414-94-31
 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki
POWER 2019-plakat.pdf (pdf, 355 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę