PO WER 2016 "Aktywizacja Osób Młodych (...)" - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do udziału w projekcie:

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  W POWIECIE NOWOSĄDECKIM (II)"
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.2

Okres realizacji projektu od 01.01.2016 do 30.06.2017
 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.
 

W ramach projektu będą realizowane:

 • Usługi pośrednictwa pracy
 • Usługi doradztwa zawodowego
 • Staże
 • Szkolenia
 • Bony na zasiedlenie
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne)


Uwaga:
Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba w wieku poniżej 30 roku życia zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, która nie kształci się w trybie stacjonarnym oraz w ciągu 28 dni poprzedzających udział w projekcie nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby kończące udział w projekcie co najmniej na poziomie:

 • 17% dla niepełnosprawnych uczestników projektu
 • 35% dla uczestników projektu będących długotrwale bezrobotnymi (wg. definicji przyjętej w PO WER)
 • 48% dla uczestników projektu o niskich kwalifikacjach (wg. definicji przyjętej w PO WER)
 • 43% dla uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

Formy wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy), którymi zostaną objęci uczestnicy projektu są realizowane zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

Całkowita wartość projektu 6 364 343,00 zł w tym:
5 848 278,40 zł pochodzi ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej
516 155,60 zł pochodzi ze środków krajowych

Załączniki:

   -Plakat projektu

Dokumenty dla pracodawcy realizującego staż:
Dokumenty dla pracodawcy realizującego prace Interwencyjne:
   -Wniosek o refundację PI wraz z załącznikiem nr 1 - PO WER 2016Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę