RPO WM 2016-2017 - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do udziału w projekcie  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

    Okres realizacji projektu : 01.01.2016r  do  30.06.2017r.
 

    Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim.


W ramach projektu przewidziano następujące  formy wsparcia:
-poradnictwo zawodowego
-pośrednictwo pracy
-staże
-szkolenia
-prace interwencyjne
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
    
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby po 30 roku życia należące do co najmniej  jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby kończące udział w projekcie co najmniej na poziomie:

  • 33% dla niepełnosprawnych uczestników projektu
  • 30% dla uczestników projektu będących długotrwale bezrobotnymi 
  • 33% dla uczestników powyżej 50 roku życia
  • 38% dla uczestników projektu o niskich kwalifikacjach 
  • 39% dla kobiet 

 Formy wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy), którymi zostaną objęci uczestnicy projektu są realizowane zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

Całkowita wartość projektu 3 520 029,74 zł w tym: 2 992 025,27 zł pochodzi ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej 528 004,47 zł pochodzi ze środków krajowych
    Osoby zainteresowane szkoleniem, stażami, otrzymaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej proszone są   o składanie wniosków w siedzibie Urzędu.
    Zachęcamy Pracodawców do nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu oraz do zatrudnienia uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.    

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ul. Nawojowska 118, koordynator projektu Małgorzata Wnęk tel. 18 440-08-08 wew 302


 

 

Załączniki
MRPO PLAKAT nowy.pdf
Sprawozdanie ze stażu
Opinia staż
Lista obecności staż
Regulamin rekrutacji 2016r.docx

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę